Det lyckades!

Dina inställningar har uppdaterats.

Cookieinställningar

Hantera dina cookieinställningar nedan. Observera att vissa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera.

Nödvändiga cookies

Det går inte att inaktivera dessa cookies. De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Status:
Alltid aktiv

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonyma användardata om hur du hittade och navigerar runt på webbplatsen. De hjälper oss att spåra hur väl olika sidor presterar och varifrån användare kommer.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Utgivarcookies

Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.

Status:
Aktiverad Inaktiv

Användarvillkor

Välkommen till Dashlane, där vi ser det som vårt uppdrag att göra ditt digitala liv enklare, tryggare och säkrare. Vi anser att din identitet ska vara just din, och arbetar helhjärtat med att skapa programvara som ger dig kontroll över din information online.

Dashlanes nuvarande användarvillkor är tillgängliga för dig att hämta eller läsa nedan. Vi har tagit med lättlästa sammanfattningar för att göra de juridiska texterna enklare att förstå, men om du ändå har frågor är du välkommen att besöka vårt hjälpcenter.

Senaste uppdatering: 1 december 2019, gäller fr.o.m. den 1 januari 2020

Dashlanes servicevillkor

Nedan anges våra servicevillkor. Du måste godkänna villkoren för att få använda vår programvara, och vi vet att de är långa och kan vara svåra att förstå. Vi vill att du ska förstå vad det är du godkänner, så varje avsnitt inleds med en kort och lättförståelig sammanfattning. Sammanfattningarna är inte en del av villkoren, utan ges som en hjälp för att förstå dem.

SENAST UPPDATERAD: Den 1 december 2019 (gäller från och med den 1 januari 2020)

1. Introduktion

Sammanfattning:

Detta är ett rättsligt avtal mellan dig och Dashlane. Du måste vara minst 18 år för att godkänna dessa villkor, som även omfattar vår sekretesspolicy. Vi kan då och då ändra dessa villkor och genom att fortsätta att använda Tjänsterna efter en ändring godkänner du de reviderade villkoren. Villkoren gäller inte för webbplatser och tjänster som du kommer åt genom Tjänsterna men som drivs av andra företag. Prenumerationer på betaltjänster förnyas automatiskt om du inte säger upp dem inom trettio dagar från förnyelsedatum. Om du befinner dig i USA avgörs eventuella rättsliga yrkanden som rör dessa villkor eller Tjänsterna genom skiljedom och inte i en domstol inför en domare eller en jury eller genom grupptalan . Dessa villkor styrs av lagstiftningen i delstaten New York.

a. Dashlane, Inc. och dess närstående bolag (”Dashlane” eller ”vi” och härledda termer) driver www.dashlane.com (tillsammans med eventuella underdomäner ”webbplatsen”) och förser användarna (var och en kallad ”du”) med mobil-, dator- och webbapplikationer (var och en kallad en ”app” och tillsammans kallade ”apparna”). Dessa servicevillkor (”villkoren”) utgör ett bindande avtal mellan dig och Dashlane SAS (om du är bosatt i Frankrike) eller Dashlane USA, Inc. (för övriga) vad gäller din användning av webbplatsen, apparna och eventuella relaterade tjänster som vi kan utföra (webbplatsen, apparna och tjänsterna kallas tillsammans ”Tjänsterna”). Så som termen används i dessa villkor innebär en ”enhet” en dator, en telefon, en surfplatta eller annan datormaskinvara på vilken appar körs.

b. Genom att använda Tjänsterna försäkrar du att du (i) har laglig rätt att göra det, (ii) är minst 18 år (eller har uppnått myndighetsålder i den jurisdiktion där du är bosatt) och (iii) har befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss – personligen eller på uppdrag av den juridiska person å vilkens vägnar du använder Tjänsterna. Du måste godkänna dessa villkor och vår sekretesspolicy när du för första gången laddar ner eller öppnar en app.

c. Dessa villkor gäller inte för tredje parts webbplatser, tjänster och applikationer (”tredjepartstjänster”) som du kan komma åt genom Tjänsterna. Vi tar inte, såvida det inte krävs enligt gällande lag, ansvar för tredjepartstjänsters innehåll eller praxis och tillhandahåller länkar till dessa endast för din bekvämlighet. Vi rekommenderar att du tar del av villkor och policyer för eventuella tredjepartstjänster som du kommer åt genom Tjänsterna.

d. NÄR DU BETALAR FÖR EN PRENUMERATION AV TJÄNSTERNA, KOMMER DIN PRENUMERATION ATT FÖRNYAS AUTOMATISKT I YTTERLIGARE PERIODER AV SAMMA LÄNGD SOM DEN FÖRSTA PRENUMATIONSTIDEN TILL DET DÅ GÄLLANDE PRISET FöR SÅDANA TJÄNSTER, SÅVIDA DU INTE AVSLUTAR DIN PRENUMERATION ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 7.C.

e. För din användning av vissa Tjänster kan ytterligare villkor (”tilläggsvillkor”) gälla. Om någon bestämmelse i tilläggsvillkoren står i konflikt med dessa villkor gäller tilläggsvillkoren i första hand för den aktuella Tjänsten.

f. Dashlane Business är vår produkt för företag. Om du köper en licens för Dashlane Business är du bunden av villkoren för Dashlane Business och inte av dessa villkor vad gäller din användning av Tjänsterna. Enskilda användare som kommer åt Dashlane under en Dashlane Business-licens måste ändå godkänna dessa villkor eftersom Dashlane Business-användare också får tillgång till ett personligt utrymme som inte är tillgängligt för företagskontots administratör.

g. DESSA VILLKOR KRÄVER SKILJEDOMSFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS VID TVISTLÖSNING, SNARARE ÄN JURYRÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN, OCH BEGRÄNSAR DE RÄTTSMEDEL SOM ÄR TILLGÄNGLIGA OM EN TVIST FÖRELIGGER OM DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. Genom att godkänna dessa villkor avstår du från vissa rättigheter med avseende på rättsmedel som du annars skulle ha tillgång till. Skiljedomsförfarande är inte tillåtet inom vissa jurisdiktioner. Se avsnitt 10 och 12 för mer information.

h. En tvist eller ett rättsanspråk som uppstår i samband med dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att styras av och tolkas enligt delstatslagarna i New York, som följer den federala skiljedomslagen, utan att det ger upphov till några lagvalskonflikter som skulle kräva ett annat resultat. FN:s konvention om avtal och internationella köp av varor kommer inte att tillämpas för dessa villkor.

i. Vi kan när som helst ändra dessa villkor. Om vi gör det publicerar vi de uppdaterade villkoren på den här sidan, och informerar dig också genom Tjänsterna i tillämpliga fall. Eventuella ändringar av villkoren börjar för nya användare gälla omedelbart och för befintliga användare trettio (30) dagar efter att vi har publicerat ett meddelande om ändringarna på webbplatsen eller informerat användarna om ändringarna genom Tjänsterna.

j. Du kan kontakta vårt hjälpcenter, skicka e-post till support@dashlane.com eller skriva till oss på Dashlane, Inc. 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, USA om du har frågor om dessa villkor eller om Tjänsterna.

2. REGISTRERING

Sammanfattning:

För att använda våra appar måste du skapa ett konto. Kontoinformationen måste alltid vara korrekt. Du måste också skapa ett huvudlösenord, som används för att generera de krypteringsnycklar som skyddar den information som du lagrar i Tjänsterna. DASHLANE LAGRAR INTE, OCH HAR INTE TILLGÅNG TILL, DITT HUVUDLÖSENORD. OM DU TAPPAR BORT DITT HUVUDLÖSENORD KAN DASHLANE INTE LÅSA UPP DITT KONTO ELLER ÅTERSTÄLLA NÅGON AV DIN INFORMATION. Dela inte din inloggningsinformation med någon annan. Du är själv ansvarig för alla aktiviteter som är kopplade till ditt konto.

a. Konton. För att kunna använda Tjänsterna måste du ladda ner en app, eller öppna en förinstallerad app på din enhet, samt skapa ett konto (”ditt konto”) genom att ange din e-postadress (”e-postadressen för kontot”) och ett huvudlösenord (”huvudlösenordet” och tillsammans med e-postadressen för kontot ”inloggningsuppgifterna”). Håll inloggningsuppgifterna säkra och dela dem inte med någon annan. Du ansvarar själv för alla aktiviteter inom Tjänsterna som är kopplade till ditt konto. Du försäkrar att all information som du lämnar till oss i samband med ditt konto (t.ex. betalningsinformation när du betalar för en prenumeration) är korrekt och att du kommer att hålla den uppdaterad så länge som du innehar ett konto.

b. Huvudlösenord. Ditt huvudlösenord är avgörande för ditt kontos säkerhet. Det används för att generera de krypteringsnycklar som används för att skydda säkrade data (enligt definition i avsnitt 4.c) och för att överföra säkrade data mellan dina godkända enheter. DASHLANE LAGRAR INTE, HAR INTE TILLGÅNG TILL, OCH HAR INGEN MÖJLIGHET ATT ÅTERSKAPA ELLER ÅTERSTÄLLA DITT HUVUDLÖSENORD ELLER KOMMA ÅT SÄKRADE DATA OM DU TAPPAR BORT DITT HUVUDLÖSENORD. Detta är en viktig säkerhetsfunktion som är avsedd att skydda dina säkrade data om våra system skulle äventyras. Vi åtar oss inget ansvar för att du inte kan komma åt ditt konto eller dina säkrade data till följd av förlust av ditt huvudlösenord.

3. LICENS

Sammanfattning:

Du har en begränsad licens att använda apparna för personligt eller (i tillämpliga fall) internt företagsbruk, jämte dokumentation och uppdateringar som gäller apparna och de Tjänster du använder. Du får inte (försöka att) hacka, rekonstruera, överträda lagar genom att använda, eller på annat sätt göra ”dåliga” saker med eller på Tjänsterna. Vi måste inte lämna support på apparna (men vi gör det och kommer att fortsätta att göra det). Användningen av apparna är föremål för ytterligare villkor från det ställe (”appbutiken”) där du laddade ned appen. Att hålla apparna kompatibla med den övriga digitala världen kräver mycket arbete och ibland kanske appar inte fungerar tillsammans med en viss webbplats eller tjänst, trots att de gjort det tidigare.

a. Licens. Dashlane beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, återkallelig, ej underlicensierbar och ej överförbar licens att ladda ner och installera apparna i objektkodformat på en eller flera enheter endast för personlig användning eller användning internt inom ett företag. Licensen omfattar rätten att (i) komma åt, använda och göra ett rimligt antal kopior av publicerade beskrivningar av Tjänsternas funktionalitet, tekniska krav eller användning (tillsammans kallade ”dokumentationen” och (ii) använda de ändringar av apparna som tillgängliggörs för alla användare av sådana appar utan ytterligare kostnad (var och en kallad en ”uppdatering”) när respektive uppdatering görs allmänt tillgänglig. Uppdateringar kan installeras automatiskt eller kräva att du själv installerar dem. Om en uppdatering inte installeras kan det leda till att en app eller Tjänsterna inte fungerar som avsett.

b. Begränsningar och godkänd användning. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor är det inte tillåtet att direkt eller indirekt:

i. modifiera eller skapa avledda arbeten av Tjänsterna eller delar därav

ii. dekompilera, rekonstruera eller överföra en del av en app till en för människor avläsbar form (utom i den omfattning som uttryckligen tillåts i tillämplig lag)

iii. låna ut, uthyra, dela, distribuera eller sälja en del av Tjänsterna till tredje part, däribland till en servicebyrå eller på liknande basis

iv. ta bort, ändra eller utplåna meddelanden eller märken som anger äganderätt i appen eller i dokumentationen

v. yppa resultaten av tester eller jämförelser av en app eller av Tjänsterna

vi. kringgå eller avaktivera säkerhet, upphovsrättsskydd eller licenshanteringsmekanismen i en app eller för Tjänsterna

vii. ingripa i Tjänsternas drift

viii. använda Tjänsterna för att överträda lagen eller bryta mot tredje parts rättigheter

ix. via Tjänsterna ladda upp eller sprida innehåll som skadar minderåriga

x. ladda upp eller överföra någon form av virus, mask, trojans häst eller annan skadlig kod i eller via Tjänsterna

xi. använda någon automatisk eller manuell process för att tillskansa sig information från webbplatsen eller Tjänsterna, med undantag för att kommersiella sökmotorer får använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att skapa offentligt tillgängliga sökbara index över materialet

xii. efterlikna eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller ett företag

xiii. spegla eller rama in webbplatsen eller något innehåll, placera tillfälliga fönster över dess sidor, eller på annat sätt påverka visningen av dess sidor eller

xiv. försöka göra något av det ovanstående.

Dashlane kan vidta varje åtgärd som bedöms vara rimlig, däribland att säga upp ditt konto, för en överträdelse av dessa begränsningar (eller villkoren generellt).

c. Support. Den licens som medges i avsnitt 3.a ger inte rätt till support för apparna eller Tjänsterna, även om vi kan välja (vilket vi också gör) att tillhandahålla det. Även om Dashlane eftersträvar att ständigt förbättra Tjänsterna är vi inte skyldiga att åtgärda specifika fel, buggar eller problem förutom enligt vad som anges i avsnitt 9.a. Generellt stöder vi endast den senaste versionen av plattformen eller operativsystemet där Tjänsterna körs (t.ex. iOS eller Windows).

d. Begränsningar för appbutiker.

i. Mobilapparnas tillgänglighet är helt avhängig av det företag från vilket du har erhållit appen (vart och ett kallat en ”appbutik”). Den aktuella appbutiken är inte en part i dessa villkor och det är Dashlane och inte appbutiken som helt och hållet ansvarar för Tjänsterna och eventuella dithörande yrkanden (t.ex. med avseende på rättslig efterlevnad eller överträdelse av immateriella rättigheter). Du ansvarar för betalning av anslutningsavgifter i samband med din användning av appar eller appbutik samt eventuella avgifter som appbutiken tar ut i samband med Tjänsterna. Du åtar dig att följa alla gällande villkor och policyer för appbutiken när du använder en mobilapp. Appbutiken (och dess dotterbolag) är tredjepartsförmånstagare till dessa villkor och kan välja att genomdriva dem.

ii. Du kommer endast att använda appar som nås via eller laddas ned från Apples App Store (A) på en produkt med varumärket Apple som har operativsystemet iOS (Apples eget operativsystem) och (B) enligt vad som tillåts i ”Användarvillkoren” i villkoren för Apples App Store.

e. Tredjepartstjänster. Apparna är utformade för att fungera tillsammans med många tredjepartstjänster, men deras fortsatta kompatibilitet med en specifik applikation, webbplats eller tjänst är avhängig av den aktuella tredjepartstjänsten. För att bibehålla kompatibiliteten med specifika applikationer kan en app eller en tredjepartsapplikation då och då behöva uppdateras. Vi kan inte garantera att tredjepartstjänster som för närvarande stöds förblir kompatibla med Tjänsterna.

4. EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

Sammanfattning:

Vi tillhandahåller Tjänsterna, men du ansvarar för hur du använder dem – både när det gäller att se till att de data du sparar i apparna är korrekta och hur de används (inklusive när du använder Tjänsterna för att dela data med andra). Liksom de flesta andra leverantörer av konsumentapplikationer gör vi alla ansträngningar för att se till att våra funktioner fungerar som de ska, men kan inte garantera att de alltid gör det.

Tjänsterna innehåller funktioner som sparar dig tid och skyddar dina data. Detaljerad information om funktioner och tillgänglighet finns på www.dashlane.com/plans. Vi kan då och då komma att ta bort funktioner ur Tjänsterna eller vissa appar, och det är inte alla funktioner som är tillgängliga under alla abonnemang och i alla jurisdiktioner. Även om vi eftersträvar att Tjänsterna ska fungera som avsett lämnar vi uttryckligen inga garantier för att de alltid fungerar, är fria från fel och kan användas utan avbrott. Hur du använder Tjänsterna är upp till dig själv och du bekräftar följande:

a. Säkrade data. Tjänsterna kan användas för att lagra många olika slags uppgifter, inklusive kontaktinformation, kreditkortsinformation, ID (t.ex. körkort eller pass) och viktiga anteckningar (tillsammans kallade ”säkrade data”). Vi använder stark kryptering och andra säkerhetsåtgärder för att skydda säkrade data, men garanterar inte att säkrade data är eller kommer att vara skyddade till 100 %. Du är ensamt ansvarig för att säkrade data är korrekta och för hur du använder dem.

b. Lösenord. Även om de lösenord som skapas av Tjänsterna är utformade för att vara så säkra som möjligt kan vi inte garantera deras säkerhet och hävdar uttryckligen inte att de är immuna mot attacker. Vi garanterar inte heller att lösenordsgeneratorn eller funktionerna för automatisk ifyllning fungerar tillsammans med alla tredjepartstjänster.

c. Betalningar. Om du använder Dashlane för att lagra och ange kreditkorts- och annan betalningsinformation (var och en kallad en ”betalningsmetod”), är du ensamt ansvarig för att efterleva de villkor och bestämmelser som gäller för respektive betalningsmetod. Vi är inte en part i, och ansvarar inte för, någon transaktion som Tjänsterna möjliggör.

d. Delning. Om du använder Tjänsternas delningsfunktioner innebär det att du godkänner att vi delar de data som du väljer med de personer som du väljer, samt att du intygar att du har rätt att göra det (du får t.ex. inte dela ett lösenord som endast är avsett för din personliga användning). Du är ensamt ansvarig för att tilldela och återta delningsprivilegier och för konsekvenserna av alla handlingar som mottagarna utför med dina delade data.

e. Synkronisering. Om du har ett konto för flera enheter med synkronisering aktiverat kan det hända att uppdateringar av säkrade data som görs på en enhet inte är tillgängliga på en annan enhet om (i) den aktuella enheten inte kan ansluta till internet eller till Dashlanes servrar, (ii) appen är felaktigt konfigurerad eller om du inte har installerat den senaste versionen av appen, (iii) du avinstallerar appen från den aktuella enheten eller (iv) du glömmer ditt huvudlösenord.

f. Nödkontakter. En nödkontakt är en person som du utser till att få dina säkrade data om du skulle avlida eller bli oförmögen att handla. Du måste ange de specifika omständigheter under vilka denna kontakt ska få dina säkra data när du ställer in funktionen. Du ger Dashlane tillstånd att skicka säkrade data till din nödkontakt om dessa omständigheter inträffar, och friar Dashlane från allt ansvar som kan uppstå genom en sådan överföring. Du måste hålla informationen om din nödkontakt uppdaterad.

g. Darknetövervakning. Med hjälp av en tredjepartspartner kan Tjänsterna övervaka ”darknet” för att se om någon information som är kopplad till dina säkrade data kan ha äventyrats (”darknetövervakning”). Darknetövervakning är bunden till din eller dina e-postadresser, som måste verifieras för att det ska gå att aktivera funktionen. Dashlane tillhandahåller darknetövervakning ”i befintligt skick” och garanterar inte att resultaten är fullständiga eller korrekta .

h. VPN (ej tillgängligt i alla jurisdiktioner). Genom en tredjepartspartner kan Tjänsterna användas för att ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att surfa säkrare på internet när du använder offentliga och osäkra wifi-nätverk. Dashlane ansvarar inte för VPN:s tillgänglighet, prestanda eller tillförlitlighet och garanterar inte att VPN är helt säkert.

i. Kreditövervakning och -återställning. Du kan skapa ett konto hos, och komma åt, Transunions CreditView-kontrollpanel genom apparna. Användningen av denna funktion faller under Transunions villkor och Dashlane ansvarar inte för att den tillgängliga informationen är korrekt eller fullständig.

j. Försäkring mot identitetsstöld. Den försäkring mot identitetsstöld som tillhandahålls genom Tjänsterna tecknas genom dotterbolag eller närstående bolag till American International Group, Inc. och är föremål för aktuell policys begränsningar, undantag och andra bestämmelser. En kopia av dessa bestämmelser finns på webbplatsen eller kan fås på begäran genom vårt hjälpcenter.

5. ANSVAR

Sammanfattning:

Tjänsterna ägs av Dashlane och dess licensgivare. Du äger dina säkrade data och inloggningsuppgifter. Den enda rättighet du har till Tjänsterna är den begränsade licensen som medges ovan. Den enda rättigheter vi har till dina inloggningsuppgifter och säkrade data är att använda dem enligt vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi äger all anonymiserad information om användningen av Tjänsterna. Om du föreslår produktfunktioner eller lämnar annan feedback om Tjänsterna, kan vi använda dem utan några skyldigheter till dig.

a. Tjänster. Med undantag av dina inloggningsuppgifter och dina säkrade data (och i tillämpliga fall delade data som du tar emot från andra) behåller Dashlane och dess licenstagare alla rättigheter, äganderätter och intressen vad gäller Tjänsterna och allt innehåll och material som är tillgängligt inom och och genom Tjänsterna. Ditt konto licensieras till dig endast i syfte att du ska kunna använda Tjänsterna, och med undantag av dina säkrade data och inloggningsuppgifter har du inget ägarintresse i ditt konto.

b. Dina data. Med undantag av de begränsade licenser som beviljas Dashlane enligt nedanstående och på andra ställen i dessa villkor behåller du alla rättigheter, äganderätter och intressen vad gäller dina inloggningsuppgifter och säkrade data. Så länge du har ett konto beviljar du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, underlicensierbar, överförbar, världsomspännande rätt att behandla dina säkrade data och inloggningsuppgifter endast i den mån det krävs för att tillhandahålla Tjänsterna och efterleva gällande lagstiftning.

c. Användningsinformation. Dashlane äger alla data som rör installation, registrering, användning och prestanda för Tjänsterna, inklusive användningsstatistik och aktivitetsloggar (tillsammans kallade ”användningsinformation”). Användningsinformation omfattar ingen personligt identifierbar information.

d. Feedback. Feedback, kommentarer eller förslag som du kan komma att lämna om Dashlane eller Tjänsterna (”feedback”) lämnas frivilligt, och du beviljar härmed Dashlane en evig, oåterkallelig, obegränsad och royaltyfri rätt och licens att använda all feedback på alla lagliga sätt.

6. TREDJEPARTSMATERIAL

Sammanfattning:

Vi kan tillhandahålla länkar till, eller skapa data from, tredjepartstjänster som är tillgängliga på webbplatsen eller via Tjänsterna. Vi ansvarar inte för dessa tjänster eller data. Dessutom använder vi, i likhet med de flesta programvaruutvecklare, öppna källkodskomponenter i Tjänsterna. Programvara med öppen källkod omfattas inte av vår licens, men är föremål för villkoren i den licens som väljs av utvecklaren för sådan programvara med öppen källkod.

a. Tredjepartstjänster. Du ansvar för att följa villkoren för alla tredjepartstjänster som du kommer åt genom Tjänsterna (t.ex. webbplatser där du använder Tjänsterna för inloggning eller automatisk ifyllning). Dashlane ansvarar inte för tredjepartstjänsternas prestanda och rekommenderar att du tar del av användningsvillkor och sekretesspolicyer för alla sådana tjänster.

b. Tredjepartsdata. Dashlane kan genom Tjänsterna tillgängliggöra information från tredje part, däribland data som tillhandahålls av tredjepartstjänster och säkrade data. Dashlane ansvarar inte för att sådana data är korrekta och fullständiga.

c. Programvara med öppen källkod. ”Programvara med öppen källkod” innebär vissa delar av Tjänsterna som faller under programvarulicenser med ”öppen källkod” eller ”fria” programvarulicenser som styrs av tredje part. Programvara med öppen källkod licensieras enligt villkoren i de licenser för slutanvändare som medföljer programvaran, och inte enligt avsnitt 1. Ingenting i dessa villkor begränsar eller utökar rättigheterna i slutanvändarlicensen för någon programvara med öppen källkod. Om den gällande licensen kräver det tillgängliggör Dashlane programvara med öppen källkod på skriftlig begäran till den adress som anges i avsnitt 1.j.

7. AVGIFTER OCH BETALNING

Sammanfattning:

När du registrerar dig för betald tillgång till Tjänsterna (en ”prenumeration”) genom webbplatsen måste du uppge din kreditkortsinformation eller din kontoinformation för PayPal. Alla prenumerationsavgifter betalas i förväg och prenumerationer förnyas automatiskt (och debiteras) årligen om du inte säger upp ditt konto. Prenumerationsavgifter återbetalas endast om du säger upp din prenumeration inom trettio (30) dagar från att den har förfallit till betalning. Vi informerar dig innan din prenumeration förnyas. Vi debiterar försäljningsskatt där så krävs. Genom att skicka in din betalning godkänner du användningsvillkor och sekretesspolicy för den aktuella betalningsförmedlaren (t.ex. Stripe). Appbutiker kan ha olika betalningsrutiner i enlighet med villkoren för dem.

a. Prenumeration. Vissa av Tjänsternas funktioner är endast tillgängliga genom ett betalt abonnemang (en ”prenumeration”). Nivåer, funktioner och priser för prenumeration finns på www.dashlane.com/plans. Avgifterna för prenumeration (”prenumerationsavgifter”) utgår i förväg för varje faktureringsperiod och den första betalningen förfaller när du lägger till en prenumeration till ditt konto (”prenumerationens startdatum”). Förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa villkor är prenumerationsavgifter ej återbetalningsbara och baseras på våra standardavgifter och betalningsvillkor som gäller när betalningen förfaller. Du måste förse oss med ett giltigt kreditkort eller annan betalningsmetod som vi godkänner (”din betalningsleverantör”) innan du påbörjar en prenumeration och omgående uppdatera ditt konto om din betalningsinformation ändras. Det är avtalet med din betalningsleverantör och inte dessa villkor som reglerar din användning av din valda betalningsleverantör. Vi kan när som helst ändra våra avgifter och betalningsrutiner, antingen genom att publicera ett meddelande om detta på webbplatsen eller genom att meddela dig inom Tjänsterna, förutsatt att sådana ändringar inte börjar gälla för dig förrän nästa prenumerationsperiod eller om du byter till en annan typ av prenumeration. Om du uppgraderar din prenumeration måste du betala för ett helt år på den nya prenumerationsnivån men får en proportionell kredit för det återstående värdet av din tidigare prenumeration.

b. Automatisk förnyelse. Prenumerationer förnyas automatiskt till de priser som gäller då, och DIN BETALNINGSLEVERANTÖR DEBITERAS VID FÖRNYELSEN SÅVIDA DU INTE SÄGER UPP DIN PRENUMERATION så som beskrivs i avsnitt 7.c. Vi informerar dig per e-post trettio (30) dagar innan prenumerationens förnyelsedatum. Genom att prenumerera ger du oss tillstånd att debitera din betalningsleverantör vid början av respektive prenumerationsperiod, om du inte har sagt upp ditt konto vid denna tidpunkt. Om vi inte kan bearbeta betalningen genom din betalningsleverantör kontaktar vi dig för att uppdatera informationen eller ordna med betalning på något annat sätt. Om vi inte har tagit emot betalning inom femton (15) dagar från förnyelsen kan det hända att vi avslutar din prenumeration.

c. Uppsägning. Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att logga in på webbappen på app.dashlane.com och gå till avsnittet Mitt konto. Du kan fortsätta att använda en prenumeration som du har sagt upp fram till dess att den löper ut, men har inte rätt till någon proportionell återbetalning för innevarande period. Vi återbetalar dock hela prenumerationsavgiften om du begär återbetalning inom trettio (30) dagar från prenumerationens startdatum eller förnyelsedatum. Ytterligare information om återbetalning och uppsägning finns här, här och här.

d. Skatter. Eventuella försäljnings-, nyttjande-, mervärdes- eller andra skatter baserade på prenumerationen som vi måste belägga våra kunder med beräknas automatiskt och läggs till alla beställningar i tillämpliga fall (förutom för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), där moms ingår i det belopp som du debiteras av Dashlane). I tillämplig utsträckning görs alla betalningar för Tjänsterna fritt från och utan avdrag för källskatt. Försäljningsskatt är helt och hållet användarens ansvar.

e. Betalningstjänster. Vi använder Stripe, Paypal och Checkout.com (var och en kallad en ”betalningsförmedlare”) för betalningstjänster (t.ex. kortgodkännande, försäljningsavräkning och dithörande tjänster). Genom att betala för en prenumeration samtycker du till att vara bunden av den aktuella betalningsförmedlarens bestämmelser och villkor och ger oss och betalningsförmedlaren tillstånd att dela den information och de betalningsanvisningar som du uppger med din betalningsleverantör och eventuella andra tredjepartsleverantörer endast i den utsträckning som det krävs för att genomföra dina transaktioner.

8. UPPSÄGNING

Sammanfattning:

Dessa villkor fortsätter att gälla så länge som du har ett konto (eller när du besöker webbplatsen). Vi kan säga upp ditt konto vid överträdelse av dessa villkor eller om lagen kräver att vi gör det. (I nästan alla fall kontaktar vi dig i så fall i förväg.) Du kan säga upp en prenumeration eller avsluta ditt konto när som helst. Om du säger upp en prenumeration förblir den aktiv tills prenumerationsperioden löper ut. Om vi säger upp ditt konto på grund av överträdelse av villkoren upphör prenumerationen omedelbart. För att ta bort säkrade data från din enhet måste du radera apparna från dina enheter efter uppsägningen.

a. Varaktighet. Dessa villkor träder i kraft när du godkänner dem enligt vad som anges i avsnitt 1.b och fortsätter att gälla så länge som du har ett konto (eller besöker webbplatsen).

b. Dashlanes uppsägning. Om vi inte kan debitera din betalningsleverantör, om du väsentligt bryter mot dessa villkor eller om lagen kräver det (t.ex. om tillhandahållandet av Tjänsterna blir olagligt) kan vi (men måste inte) stänga av eller säga upp din prenumeration och/eller ditt konto med eller utan föregående meddelande. Uppsägning enligt detta avsnitt 8.b. sker helt efter Dashlanes godtycke och vi frånsäger oss allt ansvar gentemot dig eller någon tredje part för sådan uppsägning.

c. Din uppsägning. Du kan säga upp en prenumeration när som helst enligt vad som anges i avsnitt 7.c. Följ stegen här om du vill radera ditt konto. Om du behöver hjälp kan du kontakta vårt hjälpcenter, men observera att av säkerhetsskäl kan endast den verifierade kontoinnehavaren radera kontot (vi kan inte göra det åt dig). Förutom enligt vad som specifikt beskrivs ovan gör vi ingen återbetalning för uppsagd prenumeration. Om du avslutar ditt konto gäller dessa villkor inte längre för dig, förutom i den utsträckning som du besöker webbplatsen och med avseende på eventuella bestämmelser som fortsätter att gälla efter uppsägningen enligt nedanstående.

d. Följder av uppsägning.

i. När en prenumeration löper ut eller sägs upp av Dashlane enligt avsnitt 8.b, kommer du inte längre att ha tillgång till Tjänstens funktioner som är knutna till prenumerationen. Såvida du inte avslutar ditt konto, kommer en uppsägning av en prenumeration att automatiskt ändra ditt konto till gratiskontot ”Dashlane Free” (om vi fortfarande erbjuder det alternativet).

ii. Om du avslutar ditt konto kommer alla licenser som medges i dessa villkor att omedelbart upphöra att gälla och du måste upphöra helt att använda apparna. Vi kan radera alla de data som är knutna till ditt konto från servrarna, däribland säkrade data och inloggningsuppgifter, utan ansvar eller betalningsskyldighet till dig. Lägg märke till att även om du avslutar kontot, måste du radera våra appar för att ta bort säkrade data från dina enheter. Även om du inte raderar apparna, kommer du inte att kunna ha åtkomst till dina säkrade data efter att du avslutat kontot (även om sådan åtkomst kan fortsätta en kort period beroende på inställningarna för ditt huvudlösenord i appen).

iii. Avsnitt 1.g och h, 3.b, 5, 7, 8.d, 9.b, c och d, 10, 11 och 12 kommer att gälla efter att dessa villkor har sagts upp eller upphört att gälla oavsett orsak.

iv. Om vi säger upp ditt konto för att du överträder dessa villkor, kan du inte försöka skapa ett nytt konto.

9. GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL; ANSVARSBEGRÄNSNING; SKADEERSÄTTNING

Sammanfattning:

Tjänsterna ska ha de funktioner som anges i dokumentationen, och om de inte har det försöker vi att åtgärda felet. I den mån som det är tillåtet enligt lag, lämnar vi inga garantier för Tjänsterna. Såvida vi inte avsiktligt gör någonting fel eller är i sanning inkompetenta uppgår vårt maximala ansvar för skador som orsakas av Tjänsterna eller i samband med dessa villkor till beloppet för din senaste prenumerationsbetalning. Du samtycker till att försvara oss mot eventuella yrkanden som riktas mot Dashlane med påstående om att din användning av Tjänsterna har överträtt dessa villkor eller gällande lagstiftning.

a. Garanti. Dashlane garanterar att Tjänsterna i allt väsentligt kommer att fungera enligt dokumentationen. Dashlanes enda åtagande, och din enda gottgörelse, vid eventuell överträdelse av denna garanti är att Dashlane ska göra alla affärsmässigt rimliga ansträngningar att korrigera Tjänsterna så att de följer dokumentationen.

b. FRISKRIVNING. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 9.a FRISKRIVER SIG DASHLANE UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER NÅGONTING ANNAT, AVSEENDE TJÄNSTERNA, DÄRIBLAND ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DASHLANE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT FUNGERA UTAN FEL ELLER AVBROTT.

c. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDANTAGET FALL AV GROV OAKTSAMHET, UPPSÅTLIGT TJÄNSTEFEL ELLER BEDRÄGERI SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (i) DASHLANES ANSVAR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DEN SENASTE PRENUMERATIONSAVGIFTEN DU HAR BETALAT ELLER (ii) DASHLANE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA, OAVSETT HUR DESSA UPPSTÅR ELLER VILKEN ANSVARSPRINCIP DE BEDÖMS EFTER OCH ÄVEN OM DASHLANE UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAKTAT NÅGON BRIST I DEN EGENTLIGA AVSIKTEN MED NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. DESSA BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, MEN I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS DASHLANES ANSVAR I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

d. Skadeersättning. Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla Dashlane skadeslöst vid eventuella yrkanden, rättsåtgärder, stämningar eller rättsprocesser som ställs eller tas upp mot Dashlane och som uppstår till följd av eller i samband med din överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor eller din användning av Tjänsterna på ett sätt som bryter mot gällande lag.

e. Undantag. Bestämmelserna i detta avsnitt 9 gäller inte där det är förbjudet enligt gällande lag. Specifikt gäller avsnitt 9.c och uteslutningen av straffrättsliga ekonomiska påföljder inte för bosatta i delstaten New Jersey.

10. TVISTLÖSNING

Sammanfattning:

Såvida du inte lever i en jurisdiktion som förbjuder det, kommer ett rättskrav som rör Tjänsterna eller dessa villkor att avgöras genom en bindande skiljedom och inte i domstol. Skiljedomen kommer att administreras på individuell basis. Du kan välja bort skiljedomsklausulen genom att skriva till oss inom trettio dagar när du godkänner dessa villkor. Detta avsnitt förhindrar inte rättsliga åtgärder i domstolar som handlägger tvistemål om mindre värden och vissa yrkanden om omedelbar upprättelse.

LÄS DETTA AVSNITT 10 (som endast vad detta avsnitt beträffar kallas ”skiljedomsavtalet”) NOGGRANT. DET INGÅR I DITT AVTAL MED DASHLANE OCH BEGRÄNSAR DE SÄTT PÅ VILKA DU KAN BEGÄRA ERSÄTTNING AV OSS.

a. Skiljedomsförfarande. Underkastat avsnitt 10.f ska eventuell tvist som uppstår ur dessa villkor, sekretesspolicyn eller Tjänsterna lösas endast på individuell basis genom bindande och konfidentiell skiljedom som genomförs på engelska i New York, New York, USA inför en kommersiell skiljedomare från JAMS, Inc. (”JAMS”) enligt den version av skiljedomsreglerna ”Streamlined Arbitration Rules” som då gäller och det förfarande som anges här. Om summan av den ersättning som utkrävs eller begärs överstiger 250 000 $ ska istället den senaste versionen av ”Comprehensive Arbitration Rules and Procedures”, som finns tillgänglig här, användas. För att inleda skiljedomsförloppet måste du skicka ett dygnsbefordrat eller rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 44 West 18th St., Forth Fl. New York, NY 10011, USA, attn: Legal där du begär skiljedom och beskriver ditt krav. Skiljedomsförfarandet lyder under Federal Arbitration Act och inte under någon delstatlig lag om skiljedom. Du och Dashlane ska försöka lösa eventuella tvister informellt innan skiljedomsförfarande inleds. Om frågan inte är löst inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits kan endera parten inleda skiljedomsförfarandet.

b. Skiljedomarens behörighet. Skiljedomaren ska ha enskild behörighet att lösa alla eventuella tvister som rör dessa villkor, även med avseende på villkorens upprättande och eventuella påståenden om att de helt eller delvis är ogiltiga eller ej verkställbara. Skiljedomaren beslutar om vilka rättigheter och skyldigheter, om några, som du respektive Dashlane har. Skiljedomsförfarandet får inte slås samman med några andra frågor eller med andra förfaranden eller parter. Skiljedomaren kan (i) fatta beslut som beviljar hela eller delar av något krav eller någon tvist och (ii) utdöma ekonomiskt skadestånd och icke-ekonomisk ersättning eller gottgörelse som är tillgänglig för en enskild part enligt gällande lag, skiljedomstolens regler och dessa villkor (inklusive skiljedomsavtalet). Skiljedomaren avger en skriftlig dom och ett yttrande som beskriver de huvudsakliga domskäl och slutsatser på vilka en eventuell dom (eller beslut att inte avlägga dom) baseras, inklusive beräkning av eventuellt skadestånd. Skiljedomarens dom är slutgiltig och bindande för parterna. Varje part ansvarar för sina egna skiljedomskostnader.

c. Avstående av juryrättegång. DU AVSÄGER DIG DIN KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTADGADE RÄTT TILL STÄMNING INFÖR DOMSTOL (FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 10.F OCH TILL RÄTTEGÅNG INFÖR DOMARE ELLER JURY. Dina rättigheter kommer att avgöras av en neutral skiljedomare och inte av en domare eller jury. Skiljedomsförfaranden är enklare och mer begränsade än de regler som gäller i domstol. Skiljedomsbeslut är lika verkställbara som domstolsbeslut och föremål för mycket begränsad rättslig granskning.

d. Avstående av grupptalan. ALLA YRKANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA SKILJEDOMSAVTAL MÅSTE ANFÖRAS I RESPEKTIVE PARTS EGEN RÄTTSKAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER PART I NÅGON GRUPP- ELLER OMBUDSTALAN. SKILJEDOMAREN FÅR INTE (i) SLÅ SAMMAN FLER ÄN EN PERSONS YRKANDEN, (ii) PÅ ANNAT SÄTT LEDA FÖRHANDLINGAR OM EN OMBUDS- ELLER GRUPPTALAN ELLER (iii) UTDÖMA ERSÄTTNING TILL EN GRUPP. Om en domstol finner att gällande lagstiftning förbjuder verkställning av några av begränsningarna i detta avsnitt 10.d vad gäller ett visst yrkande på ersättning ska det aktuella yrkandet, och endast det yrkandet, avskiljas från skiljedomsförfarandet och ställas inför delstatlig eller federal domstol i New York, New York i enlighet med avsnitt 1.h. Alla andra yrkanden ska vara föremål för skiljedom.

e. Avstående. Du kan välja att avstå från att omfattas av de bestämmelser i detta skiljedomsavtal som kräver och reglerar skiljedom genom skriftligt meddelande till legal@dashlane.com eller per e-post till Dashlane, Inc., 44 West 18th Street, 4th Fl., New York, NY 10011, USA inom trettio (30) dagar efter att du har godkänt dessa villkor. Ditt meddelande måste innehålla ditt namn och din adress, e-postadressen för ditt konto och ett otvetydigt uttalande om att du avstår från detta skiljedomsavtal. Avstående från skiljedomsavtalet påverkar inga andra bestämmelser i dessa villkor.

f. Undantag. Oaktat det föregående kan (i) endera parten föra enskild talan i en småmålsdomstol och (ii) yrkanden om (A) ärekränkning, (B) brott mot Computer Fraud and Abuse Act eller (C) överträdelse eller förskingring av den andra partens immateriella rättigheter endast föras i delstatliga eller federala domstolar i New York County, New York. Parterna samtycker till att dessa domstolar ska ha enskild, privat domsrätt i sådana ändamål. Begäran om skälig ersättning medför inte avstående av rätten till skiljedom.

g. Avgifter. Om du inleder ett skiljedomsförfarande genom vilket du ansöker om mindre än 500 $ i ersättning och följer skiljedomsavtalet, inklusive kravet om meddelande i förväg, ersätter Dashlane dig för din ansökningsavgift till JAMS, och betalar alla administrativa och skiljedomsavgifter upp till totalt 500 $. Om skiljedomaren tilldömer dig ersättning ersätter Dashlane dig för rimliga advokatarvoden.

h. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Med undantag av vad som anges i avsnitt 10.d, om någon eller några delar av detta skiljedomsavtal befinns vara ogiltiga eller ej verkställbara av behörig domstol ska dessa specifika delar inte gälla, men resten av skiljedomsavtalet ska fortsätta att gälla helt och fullt.

11. ÖVRIGT

Sammanfattning:

En stor del av detta avsnitt tar upp specifika lagar som tillämpas för teknik (exportbestämmelser), vissa kunder (dvs. när stater licensierar programvara) eller statliga regleringar (särskilt Kalifornien).

a. Samarbete. Ingenting i dessa villkor ska begränsa vår rätt att samarbeta med myndigheter.

b. Överlåtelse. Dessa villkor är personliga för dig och får inte överlåtas. Dashlane får fritt överlåta dessa villkor eller sina skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

c. Exportbestämmelser. Du försäkrar att du inte finns namngiven på någon lista från USA:s regering över nekade parter. Du intygar att du inte kommer att använda Tjänsterna i ett land som står under amerikanskt handelsembargo (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan och Krimregionen i Ukraina) eller på ett sätt som strider mot några amerikansk exportlagar eller exportbestämmelser.

d. Begränsade rättigheter för USA:s regering. Dashlane tillhandahåller Tjänsterna, däribland apparna, för slutanvändning av den federala regeringen endast enligt följande: Myndigheters rättigheter vad gäller tekniska data och programvara i förhållande till Tjänsterna omfattar endast de rättigheter som normalt tilldelas allmänheten så som beskrivs i dessa villkor. Denna sedvanliga affärslicens tillhandahålls enligt FAR 12.211 (tekniska data) och FAR 12.212 (programvara) och vad gäller försvarsdepartementets transaktioner DFAR 252.227-7015 (tekniska data – kommersiella artiklar) och DFAR 227.7202-3 (rättigheter till kommersiell datorprogramvara eller dokumentation för datorprogramvara). Om någon myndighet behöver rättigheter som inte tilldelas enligt dessa villkor måste denna ingå ett ömsesidigt godtagbart skriftligt tillägg till dessa villkor med Dashlane som specifikt tilldelar sådana rättigheter.

e. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet och avstående. Om någon bestämmelse i dessa villkor av behörig domstol fastslås strida mot lagen ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla helt och fullt. Att avstå från åtgärd mot överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor innebär inte ett framtida avstående från åtgärd mot överträdelse av samma eller någon annan bestämmelse.

f. Hela avtalet. Dessa villkor utgör parternas hela avtal med avseende på innehållet häri och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Dessa villkor kan komma att ändras så som beskrivs i avsnitt 1.i.

g. Friskrivning. Du friskriver Dashlane och våra efterträdare från allt ansvar för förluster, skador, rättigheter, krav och åtgärder, inklusive personskada, dödsfall och skada på egendom, som direkt eller indirekt är relaterad till eller uppstår genom din användning av Tjänsterna (sammantaget kallade ”yrkanden”). Om du är bosatt i Kalifornien avstår du härmed från avsnitt 1542 i California Civil Code Section i vilket det står att ”en allmän friskrivning omfattar inte yrkanden som fordringsägaren eller den friskrivande parten inte vet eller misstänker finns till dennes förmån vid tidpunkten för friskrivningen och som, om vederbörande hade känt till dem, väsentligen skulle ha påverkat dennes avräkning hos gäldenären.” Denna friskrivning gäller inte för yrkanden om oskälig affärspraxis av Dashlane eller bedrägeri, falskt löfte, felaktig framställning eller hemlighållande, eller förtigande eller utelämnande av väsentliga fakta, från vår sida i samband med Tjänsterna.

h. Force Majeure. Dashlane ansvarar inte för uteblivet eller försenat utförande av dess skyldigheter enligt dessa villkor eller vad Tjänsterna beträffar som orsakas av naturkatastrof, myndighetsbeslut, civil olydnad eller andra faktorer som ligger utanför Dashlanes rimliga kontroll.

i. Elektronisk kommunikation och meddelanden. Du samtycker till användning av elektronisk kommunikation rörande dessa villkor och Tjänsterna och intygar att sådan kommunikation, oavsett om den tas emot per e-post eller genom Tjänsterna, uppfyller samma krav som om den hade skickats i pappersformat. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Vi kan skicka meddelanden till dig per e-post, genom publicering på webbplatsen eller med hjälp av annan rimlig metod. Du måste skicka meddelanden till oss skriftligen per e-post till support@dashlane.com eller så som annars uttryckligen anges i dessa villkor.

j. Konsumentklagomål. I enlighet med California Civil Code §1789.3 har du rätt att inlägga klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Services av California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112
Sacramento, CA 95834, USA eller ringa +1 (800) 952-5210.

k. Rubriker och tolkning. Rubriker och sammanfattningar i början av varje avsnitt av dessa villkor ingår endast för referens och påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter. Så som de används häri har termerna ”kan”, ”får” och ”kan komma att” betydelsen ”har rätt att men är inte skyldig att”, termerna ”inkluderar”, ”omfattar” och variationer härav har betydelsen ”inklusive men inte begränsat till” och termen ”dagar” har betydelsen kalenderdagar förutsatt att skyldigheter som skulle ha inträffat på en helg eller helgdag flyttas till nästa affärsdag efter sådan helg eller helgdag.

l. Språk. Dessa villkor är skrivna på engelska, och om Dashlane har tillhandahållit en översatt version av dem är det endast för din bekvämlighet. I händelse av en uppfattad konflikt mellan den översatta versionen och den engelska versionen av villkoren gäller den engelska.

12. Landsspecifika bestämmelser

Sammanfattning:

Vissa ytterligare bestämmelser eller ändringar av villkoren gäller för bosatta i särskilda jurisdiktioner. Framför allt krävs inte att boende i Europa använder skiljedomsförfarande vid tvist.

a. EES. Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) ändras dessa villkor enligt följande:

i. Avsnitten 1.g, 1.h och 10 gäller inte dig.

ii. Dessa villkor, inklusive deras tillblivelse, kommer att styras av och tolkas enligt lagarna i det land där du bor förutsatt att, i den utsträckning som det är tillåtet enligt sådan lag, alla lagliga åtgärder som uppstår enligt dessa villkor eller som rör Tjänsterna kommer att utföras på en individuell basis i domstolarna i de länderna.

iii. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller ett rekommenderat brev till Dashlane, Inc., 44 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011, USA, attn: Legal.

iv. Avsnitt 11.j gäller inte för dig. Klagomål på Tjänsterna ska skickas till support@dashlane.com.

b. Frankrike. Om du är bosatt i Frankrike ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. För att informera Dashlane om en rättsprocess måste du skicka ett dygnsbefordrat eller rekommenderat brev till Dashlane SAS, Département Juridique, 21 rue Pierre Picard, 1er etage, Paris 75018, Frankrike.

c. Storbritannien. Om du är bosatt i Storbritannien ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. Tredje parter har inga rättigheter enligt avtalslagen (tredje parters rätt) från 1999 att hävda en bestämmelse i villkoren, men detta påverkar inte någon rätt eller gottgörelsen för sådan tredje part vilka föreligger eller är tillgängliga utöver den lagen.

ii. Dessa villkor är utarbetade på engelska. Ingen översättning av villkoren äger någon giltighet.

d. Tyskland. Om du är bosatt i Tyskland ändras dessa villkor, inklusive avsnitt 12.a, enligt följande:

i. Oaktat sådant som eventuellt strider mot detta i avsnitt 9.c avsäger sig företaget också allt ansvar för enkel försumlighet (såvida den inte orsakar personskador eller dödsfall), förutom om den orsakas av brott mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet (vertragswesentliche Pflichten).